Kvalité & Hållbarhet

Ansvar i det samhälle vi verkar i

Hållbarhet är en del av Tjeders affärsstrategi och en förutsättning för hela vår verksamhet. Vår ambition är att säkerställa en framgångsrik, långsiktig och hållbar utveckling för våra kunder, partners, anställda och samhället vi verkar i. I balans med sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen.

Med över 75 års erfarenhet att hjälpa våra kunder med innovativa tekniska lösningar förstår vi att långsiktighet och hållbart företagande är en grundpelare för en positiv samhällsutveckling.

Vår ägarstruktur, personalägande via stiftelse, borgar för att vi kan arbeta långsiktigt med vår strategi, med hållbarhet i fokus i resan mot en tryggare vardag och en positiv samhällsutveckling.

Det är ingen slump att våra kärnvärden; kvalité – innovation – medmänsklighet, har fått varsin färg med inspiration från naturen och som går hand i hand med vår hållbarhetsstrategi. Grönt för skogen som representerar Kvalité, Gult för solen som är en förutsättning för människans existens och symboliserar medmänsklighet, Blått för havet och dess rörelser representerar innovation. Allt som allt mynnar det ut våra värdeord och Tjeders gröna färg som ska genomsyra hela vår verksamhet.

Kvalité

För att nå företagets vision ska Tjeders produkter och tjänster motsvara eller helst överträffa kundernas krav och förväntningar.

Vi ska:

 • Alltid sätta kundernas krav och förväntningar i centrum.
 • Ständigt förbättra vårt verksamhetssystem och på så sätt förbättra våra produkter och tjänster.
  Upprätta och regelbundet följa upp verksamhetsmålen.
 • Ge berörd personal korrekt information och utbildning för att producera våra varor och tjänster.
  Samtliga medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet och ta ansvar för kvalitén på produkter och tjänster.
 • Se till att goda relationer råder mellan företaget, de anställda och dess omgivning.
 • Företagsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprätthålls och kommuniceras, dessutom stöds initiativ att nå uppsatta verksamhetsmål.

Miljö

Tjeders sätt att leda och bedriva verksamheten ska ligga i framkant samt leda till mätbara förbättringar av vår produktions och våra produkters miljöpåverkan. Vårt sätt att arbeta säkerställer att vi:

 • Arbetar förebyggande och strävar efter ständig förbättring.
 • Följer de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten.
 • I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför andra varor och tjänster.
 • I vår verksamhet ska vi minska användningen av farliga ämnen och förebygga föroreningar.
 • Arbetar för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
 • Ser till att all personal har goda kunskaper gällande miljöfrågor i allmänhet och företagets miljöpåverkan i synnerhet.
 • Visar öppenhet genom att informera om företagets miljöarbete samt är lyhörda för förändringar i såväl lagstiftning som på marknaden.

Informationssäkerhet

Tjeders arbetar aktivt löpande med att säkerställa integriteten genom att känsliga uppgifter så som personuppgifter behandlas enligt lagkraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) samt att kraven i NIS-direktivet avseende säkerhetsåtgärder till skydd för informationssäkerhet och hantering av incidentrapportering.

Tjeders har vidtagit både organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda data. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorad. Nedan sammanställs ledningssystemet för arbetet med efterlevnaden av Dataskyddsförordningen, GDPR samt Nätverks och informationssystem, NIS.

 • Dataskyddspolicy
 • Personuppgiftspolicy
 • IT-Policy
 • Informationssäkerhetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

 • Arbetsplatsen ska upplevas som säker och trivsam.
 • Friskvård och ett aktivt förebyggande arbete inom den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön är naturligt och viktigt för verksamheten.
 • Vi förebygger ohälsa och olycksfall genom att gemensamt höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor, följa upp händelser samt åtgärda brister.
 • Var och en har ett eget ansvar för sin säkerhet.

ISO 26000 CSR

ISO 26000 – en internationell standard för socialt ansvarstagande. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande.
 • Ansvarstagande
 • Transparens
 • Objektivitet
 • Mänskliga rättigheter
 • Likabehandling och icke-diskriminering
 • Etiskt uppträdande
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Arbete mot mutor och bestickning
 • Lagefterlevnad